Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται η ταφή των ελαστικών και επιβάλλεται πρώτα η ανακύκλωσή τους και μετά η χρήση τους για ανάκτηση ενέργειας. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την εναλλακτική διαχείριση ελαστικών των οχημάτων βασίζεται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περί στερεών αποβλήτων, διαχείρισης των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής και αποτέφρωσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Οι οδηγίες αυτές έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην Ελληνική Εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και άλλων Υπουργικών Αποφάσεων. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι προδιαγραφές για τις αθλητικές επιφάνειες και τις παιδικές χαρές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN1177 «Impact absorbing playground surfacing – Safety requirements and test methods» οποία έχει υιοθετηθεί στη χώρα μας από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ως: ΕΛΟΤ EN 1177:11-4-2003 «Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων – Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής».

istoriko